Planprogram

Alle kommuneplanar skal ha eit planprogram som grunnlag for planarbeidet.

Om planprogram i plan- og bygningslova, § 4-1:

“Planprogrammet skal gjere greie for formålet med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad, særskilt i forhold til grupper som antas å bli særleg berørt,kva for alternativ som vil bli vurdert og behovet for utgreiinger.

Forslag til planprogram sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.”

Gjeldande planprogram