Kommuneplan

Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven ha ein kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument.

Samfunnsdelen godkjent av kommunestyret 28. februar 2018 - gjeld perioden 2018-2030

Arealdelen er under revisjon.

Dokumenta som ligg under menypunkta samfunnsdel og arealdel (over her) er dei sist vedtekne/gjeldande dokumenta

Kommuneplanprosessen

Kommuneplanprosessen kan illustrerast slik: (klikk på dei ulike boksane for meir innhald)

ØkonomiplanPlanprogramSamfunnsdelenPLanstrategiArealdelKunnskapsgrunnlag helse og trivselTema- og kommunedelplanar

 

Kommuneplanen

er styrande for all planlegging i kommunen, herunder kommunedelplanar, temaplanar og økonomiplan. Formålet med kommuneplanen er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunen sine innbyggarar. Kommuneplanen, skal bestå av ein samfunnsdel og ein arealdel. Økonomiplanen er rådmannen sin tilråding om kva for område i kommunen som må prioriterast i den kommande perioden.

Det er eit viktig og grunnleggande prinsipp at kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgåver.

Planlegginga skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklinga i kommunen, og sikre at innbyggarane får høve til å påverke kommunen si utvikling.