Eldrerådet 2019-2023

Eldreårdet er samansett av fem medlemmer frå pensjonistlaga i kommunen og to folkevalde.
Dei to folkevalde er leiarane i helse- og omsorgsutvalet og MULTEK-utvalet, nestleiarane i dei same utvala er vara.

Sekretær for rådet er Beate Kornberg.

  Valt medlem Vara
Pensjonistlag    
Gloppen Pensjonistlag Aud Karin Netland 1. Kari Isene
  Odd Magne Eide 2. Jostein Midtkandal
Breim Pensjonistlag Ingemar Sårheim 1. Mary-Ann Hjelle Felde
  Aase Karine Moldestad 2. Jon Oddvar Kandal
Hyen Pensjonistlag Egil Holme 1. Bergfrid Rønnekleiv
Frå Kommunen    
Helse- og omsorgsutvalet Monica Grov  Arnfinn Brekke
MULTEK-utvalet Olav Klungre  Katrine Anita Heggelund

 

Varalista skal lesast slik: Ingen av pensjonistane har personlege vara, men varafolka er i rekkefølge for kvart pensjonstlag.