Slik søker du skjenkeløyve

Søknad om fast skjenkeløyve må opp til politisk behandling, først i helse og omsorgsutvalet og så til vedtak i formannskapet. Sjå politisk møteplan!

Søk derfor i god tid - Søknadsfrist er seinast 4 veker før møtet!

Det er kommunen sin rusmiddelpolitiske handlingsplan som regulerer kommunen sin løyvepolitikk.

Etter planen kan det tildelast følgjande løyve:

 • Skjenkeløyve for øl og vin
 • Skjenkeløyve for brennevin

Slik søker du - dokument som må følgje søknad:

 • Firmaattestar for alle selskapa som er involvert i drifta
 • Skatteattest for driftsselskapet og løyvehavar (den som har det økonomiske ansvaret)
 • Vitnemål som stadfestar at styrar og varastyrar har bestått kunnskapsprøve om alkohollova
 • Vitnemål som stadfestar bestått etablerarprøva for dagleg leiar
 • Tilsettingsbevis/dokumentasjon som viser styrar og vara si tilknyting til staden
 • Adkomstdokument (leigekontrakt el. anna dokument som stadfestar at søkjar disponerer lokalet til det bruk som det vert søkt om)
 • Målsett teikning av inneareal der skjenkeareala er skravert
 • Målsett teikning/plan for uteserveringa, med grunneigar si godkjenning påteikna (om søknad gjeld uteservering)
 • Serveringslokalet/a må vere registrert hos Mattilsynet     

Søk om fast skjenkeløyve

Send eventuelle vedlegg pr post til:
Gloppen kommune
Grandavegn 9
6823 Sandane

 

Skjenkeløyve for øl og vin kan tildelast:

I planen er det ikkje sett noko tak på talet på løyve i kommunen.

 • Overnattingsstader, definert som hotell, motell og pensjonat.
 • Serveringsstad med eige kjøkken
 • Diskotek og pubar
 • Utandørs serveringsareal, dersom arealet er klart avgrensa og ligg i naturleg tilknyting til skjenkearealet innandørs
 • Selskapslokale
 • Helse- og omsorgsinstitusjonar
 • Den eller dei som har tilverkingsløyve

Skjenkeløyve for brennevin kan tildelast:

 • Overnattingsstader definert som hotell, motell og pensjonat. Overnattingsstaden skal ha; rom med dusj/bad og toalett/resepsjonsservice/serveringslokale/salongareal med god standard
 • Restaurant, serveringsstad og pub
 • Slutta lag ved enkelte høve (ambulerande løyve)

For å få tildelt sals- og skjenkeløyve må i tillegg desse vilkåra oppfyllast:

 • Politiet må ikkje ha merknader til søkjaren sin vandel, dersom tilhøvet har noko med alkolhollova å gjere, eller anna lovgjeving som har samanheng med formålet i alkohollova.
 • Søkjaren må ikkje ha uoppgjorte skatte- og avgiftsrestansar
 • Verksemda må ha godkjent serveringsløyve og vere registrert hos Mattilsynet
 • For å ta i bruk tildelt løyve, må skjenkestyrar og varastyrar ha greidd kunnskapsprøva etter alkohollova. Styrar og varastyrar må være tilsett på skjenkestaden eller arbeide i verksemda i kraft av eigarstilling, sjå § 1-7c i alkohollova.


Sjå elles § 1-7b og 1-7c i alkohollova om krav til vandel og greidd kunnskapsprøve.

Pris for kunnskapsprøva i alkohollova - skjenkeløyve, sjå servering og skjenking under avgifter og prisar i Gloppen kommune.