Naustdal-Gjengedal eller Ålfoten verneområde

Alle søknader som vedrører motorferdsel i Naustdal-Gjengedal eller Ålfotbreen landskapsvernområde sendes til verneområdestyret.

Bestemmelsene om motorferdsel i utmark finns i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for bruk av motorkøyretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Det generelle forbudet mot motorferdsel gjeld og for grunneigar sin ferdsel på eigen eigendom. Skal køyringa gå over eigedomen til andre grunneigarar, må det innhentast tillatelse frå grunneigar.

Vær oppmerksam på at det ved køyring i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde og må søkjast om løyve frå verneområdestyret.