Barmark

Motorferdsel på barmark kan føre til varige spor i naturen. Difor er reglane for barmarkskøyring strengere enn på snødekt mark. Naudsynt transporter bør i størst mmogleg grad gjøres på snø.

Utan søknad kan ein m.a. køyre med fylgjande formål:

  • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder (der det bur folk heile året)
  • Nødvendig person- og godstransport i  jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring.
    (Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse. Heller ikkje drift og vedlikehald av utleigehytter eller tilsyn med sau på beite)
  • Rutetransport som drivast med løyve i henhold til samferdselsloven
  • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort (gjeld ikkje transport av jegarar og utstyr)
  • Nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi

Merk at vegar som ikkje er opparbeidt for køyring med vanlig bil (traktorvegar), vert regnes som utmark. Køyring med m.a. firehjuling på traktorvegar i skogen er t.d. ikkje lov.

Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring for andre føremål når det ligg føre eit serleg behov som ikkje kan dekkast på annen måte, og som ikkje knytter seg til turkøyring. Dette gjeld m.a.:

  • Vedhenting, når dette kan gjørast på barmark utan serlig skade, t.d. etter eksisterende traktorveg.
  • Transport av byggematerialer når barmarkstransport gir minst skader og ulemper (f.eks. etter traktorvei).
  • Tømmertransport for grunneigarar som ikkje har jord- eller skogbruk som næring.