Spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL-midlar

Forskrift om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er fastsett av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr 23 (jordlova) §§ 3 og 18.  

Føremål

Føremålet med tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere ureininga frå jordbruket utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift.


Målsetjingar for bruk av midlane i Gloppen er å vedlikehalde og vidareutvikle det særmerkte og varierte kulturlandskapet mellom fjord og bre.
Støtte tiltak og fremje driftsmåtar i jord- og skogbruket som tek i vare viktige miljø- og kulturverdiar. 

Kven kan søkje 

Det kan gjevast tilskot til føretak som er eigar og som driv og/eller eig ein landbrukseigedom, eller til ein som er registrert i einingsregisteret og som har fått løyve av den som eig landbrukseigedomen til å gjennomføre eit prosjekt eller tiltak.

Ein hovedstrategi for Gloppen kommune vil vere å tildele miljømidlar til aktiv drivne bruk for å styrkje garden sitt næringsgrunnlag som eit bidrag til å skape livskraftige bygder og velhalde kulturlandskap.
Likevel kan det gjevast tilskot også til bruk som ikkje er i drift, når desse inngår i fellesløysingar for røkt av kulturlandskapet eller viktige miljø og kulturverdiar.
Vi legg også vekt på tiltak som hindrar ureining mot vassdrag og såleis tryggjer vassmiljøet.
For å auke forståing av landbruket som berar av viktige økonomiske og kulturelle verdiar vil vi også støtte samarbeid mellom t.d skule, 4H m.fl. og tiltakshavar i gjennomføringa av tiltak innan miljøordningane.

Søknadsfrist 30. april 

Kva slags tiltak kan ein søkje midlar til

1. Kulturlandskap - skjøtsel og rydding av gamal kulturmark

 • kulturminne/kulturmiljø
 • freda/verneverdige bygningar
 • tilgjenge (rydding og merking av vegar, stiar etc.)
 • opplevingskvalitet
 • biologisk mangfald

2. Forureiningstiltak - hydrotekniske anlegg

 • høytørke
 • klimaplanting/leplanting
 • fangdammar/våtmarkar

3. Planleggingstiltak- områdetiltak/planleggingstiltak

4. Investeringstiltak for organisert beitebruk- sjå Organisert beitebruk under Jordbruk og dyrehald 

Søknad

Søknadsskjema finn du her  

Orientering om ordninga finn du her (Landbruksdirektoratet)

Vedlegg til søknad

 • oversiktskart som syner kvar tiltaket skal utførast
 • fotodokumentasjon
 • utgreiing om arbeidet og om start og sluttføring
 • spesifisert kostnadsoverslag
 • historikk
 • evt anna dokumentasjon/informasjon som er naudsynt for tiltaket
 • søknaden må ha opplysningar om organisasjonsnr, kontonr og
 • kontaktperson

Kontaktpersonar i kommunen

Bernt Reed, tlf 979 91 052
Åse Marie Ravnestad, tlf 979 91 051