Produksjonstilskot

Produksjonstilskot er ei fellesnemning for ei rekkje tilskotsordningar for føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søkje på.

Klikk for stort bileteKyr på beite på Myklebust Edvin-A Hugvik
Føremålet med produksjonstilskot er "å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk innanfor dei målsetjingar Stortinget har sett". Tilskotet bereknast med ein sats pr. dyr eller dekar areal.

Produksjonstilskot omfattar:

 • Arealtilskot
 • Kulturlandskapstilskot
 • Tilskot til husdyr
 • Tilskot til dyr på beite
 • Tilskot til dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskot til melkeproduksjon
 • Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskot til små og mellomstore melkebruk
 • Tilskot til bevaringsverdige husdyrraser
 • Arealtilskot til økologisk landbruk
 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon
 • Distrikts- og kvalitetstilskot til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Alt du treng å vite om produksjonstilskot finn du på Landbruksdirektoratet si nettside.

Det er foretak som kan søkje om produksjonstilskot og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. For å vere berettiget tilskudd må foretaket fylle visse vilkår. Foretaket må:

 • vere registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innan søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
 • drive vanleg jordbruksproduksjon på rin eller fleir landbrukseigedomar
 • enten vere registrert i Meirverdiavgiftsmanntalet eller hatt ein omsetjing på minimum kr 20.000 dei siste 12 månadane før registreringsdatoen.

Foretak som berre driv med birøkt er unnateke frå kravet om at produksjonen må drivast på ein eller fleire landbrukseigedomar.

Foretaket må disponere dei dyra og dei areal det vert søkt tilskot for.

Alt areal skal som hovedregel haustast eller avbeitast minst ein gong i løpet av vekstsesongen for å vere berettiga tilskot. Nyplanta frukt- og bærfelt har unntak frå dette kravet.

Foretaket må ikkje ha eit for tett samarbeid med andre foretak som søkjer tilskot til same produksjon (driftsfellesskap).

Ein person kan ikkje vere medeigar i meir enn eit føretak som søkjer tilskot til husdyr (med unntak for samdrifter i melkeproduksjon), og meir enn eit føretak som søkjer tilskot til same vekstgruppe.

Kontaktperson i kommunen:

Åse Marie Ravnestad, tlf 979 91 051.