Landbruks- og skogsvegar

Bygging og ombygging av landbruksvegar er søknadspliktig og krev godkjenning av kommunen. Det innebærer at vegbygging ikkje kan settjast i gang før søknad er godkjent av kommunen.

For at en veg skal kunne kallast ein landbruksveg må meir enn 50 % av interessene vere jordbruk eller skogbruk.  Dvs. at vegar der hovudparten av interessene er knyta til f.eks. busetjing, hytter eller anna næringsverksemd ikkje er landbruksvegar.

Bygging av nye landbruksvegar og ombygging av eksisterande vegar er søknadspliktige tiltak som ikkje ikkje kan startast utan løyve frå kommunen. Unntatt er oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eigendomen og enkle og midlertidige driftsvegar på inntil 150 meter som medfører berre ubetydelege terrenginngrep. Søknadsskjema finn du her.

Ifølge landbruksvegforskriften skal vegar byggast i samsvar med dei krava som er sett i «Normaler for landbruksveie – med byggebeskrivelse». 

Tilskot

Det kan gjevast tilskot til nybygging eller ombygging av skogbilveger når det kan danne grunnlag for å utnytte skog- og utmarksressursane. Søknadsskjemaet for å søkje tilskot finn ein på denne lenke: SLF-903

Prosjekter der fleire interessentar samarbeider vert prioritert.

Skogfond

Kostnader til nybygging og ombygging av skogs- og skogsbilvegar, inkludert velteplassar, kan dekkast av skogfond med skattefordel.

Skogfond kan brukas til å dekke utgiftar skogeigar har i planleggingsfasen av ny skogsbilvegar og til bygging av nye skogsbilvegar. Det same gjeld for opprusting av eksisterande skogsbilvegar og velteplassar.

Vedlikehald av skogsbilvegar kan dekkast av skogsfond med inntil 4 kr/løypemeter. Høgare kostnader skal forhåndsgodkjennast av kommunen. forhåndsgodkjennes.

Skogfond kan ikkje brukas til vedlikehald av traktorvegar eller reperasjon av vegar etter hogst.

Du kan finne meir informasjon om bygging av landbruksvegar på www.skogsvei.no og landbruksdirektoratet sin heimeside. 

Kontaktperson i kommunen: Utmarksforvaltaren