Klimakompetanse

Det er lett å tenkje at klimautfordringane er så store, at det hjelper lite kva lille meg gjere. Norge er eit ressurssterkt land, der vi har store føresetnader for å bidra til klimaomstilling.

Vi kan aldri gje opp tanken at det nytter å starte i det små. Vi kan gjere små endringar i kvardagen, som endrar haldningar på sikt. Vi kan vere gode rollemodeller for borna våre. Vi kan bidra til at våre unge tek utdanning, og bidreg til ei grøn omstilling i næringslivet. 

Her finn du lenker til  meir kunnskap og artiklar som kan bidra til endra handlingar for eit betre klima

5 viktige trendar - korleis bur vi og forflyttar oss i 2030?

Berekraftige liv

Handling skapar endring

Grøne tips

Tips oss

Har du tips til fleire lenker vi bør dele på sida her –  send mail til birte.fossheim@gloppen.kommune.no