Klimagassutslepp i Gloppen

Miljødirektoratet leverer årleg statistikk for klimagassutslepp innanfor kommunen sitt geografisk område. Desse tala omfattar alle direkte utslepp som skjer innanfor kommunegrensa – både frå kommunen, bedrifter og innbyggjarar. Indirekte utslepp som kommunen eller innbyggjarane er årsak til gjennom sitt forbruk, utslepp frå produksjon og transport av varer og tenester utanfor kommunen sine grenser, er ikkje inkludert.

På sida til Miljødirektoratet kan du velje kommune du ønskjer å sjå tala frå.

Du kan også samanlikne ulike kommunar sine utslepp her. Du vil også finne meir informasjon om utslepp frå dei ulike kategoriane i statistikken om du går inn på sida. 

Miljødirektoratet sine tal for klimagassutslepp i Gloppen frå 2009  til 2018:

Statistikk som viser klimagassutslepp i Gloppen Miljødirektoratet