FN sine berekreftsmål

Hausten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for berekraftig utvikling fram mot 2030. Regjeringa har lagt vekt på at når kommunane lagar planar, skal dei legge FN sine berekraftsmål til grunn. 

I arbeidet med klimaplanen vil vi på ein god måte synleggjere koplinga mellom FNs berekraftsmål og planen sine mål, strategiar og tiltak. 
 

sida til FN-sambandet finn du meir om kva dei ulike berekraftsmåla omfattar. FN-sambandet