Klimaplan

Kommunestyret vedtok 28. august 2019 å starte opp arbeid med klimaplan for Gloppen.

Her vil du finne oppdatert informasjon om arbeidet med planen, framdrift og kunnskapsgrunnlag.

Planprogram for klima 2021-2030 (PDF, 2 MB)

Vedteken av kommunestyret 29. april 2020. Denne inneheld:

  • Framdriftsplan
  • Organisering av planarbeidet 
  • Medverknad i planarbeidet 
  • Liste med ord og uttrykk – «klimaspråk»

Meir grunnlagsinformasjon: 

Klimagassutslepp i Gloppen 

FNs berekraftsmål

Fagseminar med landbruket (september 2020)