Rullering av kjerneområde landbruk

I samband med rullering av kommuneplanen sin arealdel, ønskjer vi å oppdatere dagens temakart over kjerneområde landbruk. Førre kartlegging vart gjennomført i 2007. Med ”kjerneområde landbruk” meinar vi dei areala i kommunen som er viktige for to av landbruket sine sentrale samfunnsoppgåver: Matproduksjon og å oppretthalde jordbruket sitt kulturlandskap.

Utkast til nye kjerneområder - 2020

Sjå dei nye kartutsnitta som har vore på høyring, og hadde høyringsfrist 11. oktober 2020 

Gjeldande registreringar frå 2007- sjå bilde over områda

Kartutsnitta under er flyfoto over avgrensa område der dagens registrering ligg som gul skygge.

Hyen

Breim

Nordstranda

Søreide - Hestenesøyra

Når rulleringssarbeidet er ferdig og registrert kjem vi til å fjerne desse bilda, og kjerneområde landbruk blir å finne som eit eige temalag i kommunekartet.