Grøn næringsutvikling

Dei globale klimautfordringane krev ei omstilling til eit samfunn kor vekst og utvikling skjer innan naturen sine tålegrenser. Det må skje ei overgang til produkt og teneste som gir mindre negative konsekvensar for klima og miljø enn i dag.

Innovasjon og teknologi er nøkkelen til ei grøn omstilling, og næringslivet er ein sentral part. Det offentlege si rolle er å syte for riktige rammevilkår, ei framtidsretta infrastruktur, ei berekraftig natur- og arealforvaltning, og bidra til utvikling av marknaden gjennom å sette miljøkrav i bestillingar/innkjøp. 

Kommunen må legge til rette for at både store og små bedrifter lokalt har nødvendig kompetanse for ei grøn omstilling. I lag med lokalt næringsliv må vi invitere til samarbeid i nettverk og skape arena for kunnskapsdeling i regionen.

Her finn du nyttige lenkar og artiklar for lokalt næringsliv

Klimapartnere Vestland 

Klimasmart landbruk

Norske utslipp

Om ein går til «virksomheter med tillatelse», så kan ein velge Vestland og Gloppen, og få opp bedrifter i vår kommune.

Miljødirektoratet

har kunnskap spesifikt tilpassa næringsliv 

Enova

kan bidra økonomisk til innovasjon og ny teknologi i bedrifter 

Norsk klimastiftelse

Norge si grøne tankesmie

Kommunalbanken sin klimarisiko for Gloppen

Norges Bondelag - klima og landbruk