Odel

Odelsrett er den rett som den nærast person til eigaren av ein gard har til å overta eigedomsretten til garden. Garden må ha ein viss storleik, og ha vore i familien sin eige samanhengande dei siste 20 åra.

Eigedom det hviler odel på, vert kalt odelsjord. Odelsrett er retten ein person og dennes etterkommere har til å innløyse odelsjord, eller få odelsjord utlagt på skifte. For å kunne regnes som odelsjord må ein eigedom som hovudregel ha eit jordbruksareal på minst 25 dekar fullfyrka og/eller overflatedyrka jord. Er det ein rein skogeiendom, må det produktive skogarealet vere minst 500 dekar.

Har eigedommen for lite jord eller skog, så kan den aldri bli odelseigedom

Den som eigar garden når odelshevdstiden på 20 år er ute, blir odler. Odleren sine etterkommere får også odelsrett til garden, men de må ha en viss nærhet til eierne av gården.

Du har odelsrett hvis du er:

-          Barn av ein som eigarr eller har eid heile eigedommen med odel, eller
-          Barnebarn av den som eigar heile eiegedommen med odel i dag.

Les meir om odel på Landbruksdirektoratet sin heimeside