Konsesjon - eigedom

Konsesjonslova regulerer omsetnaden av fast eigedom generelt. Det er naudsynt med konsesjon for å tileigne seg fast eigedom. Føremålet med konsesjon er å oppnå eit effektivt vern om landbruket sine produksjonsareal og eigar- og bruksforhold som er mest gagnleg for samfunnet.

Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom) omhandler bruk, vern og fordeling av arealressursene. Lova vart sist endra 22. juni 2018.

Landbrukseigedomar med bygning/ar under 100 dekar der fulldyrka og overflatedyrka jord ikkje er meir enn 35 dekar kan omsettast konsesjonsfritt.

Kontaktperson i kommunen: Trine Alme