Byggeskikkprisen

Prisen kan gjevast til tiltakshavar for nybygg, tilbygg, rehabilitering og uteanlegg som:

  • er godt tilpassa omliggande bygningsmiljø og/eller natur- og kulturlandskap 
  • har arkitektonisk særpreg, nyskapande formspråk/materialbruk og gode miljøvenlege energiløysingar.

Føremålet med prisen er å medverke til auka forståing for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endringar av eksisterande bygningsmiljø, samt uteanlegg i kommunen.

Du finn retningslinjene til prisen her.

Prisen blir utlyst kvart år. Men det er ikkje kvart år at vi får inn forslag om aktuelle kandidatar, derfor delar vi ikkje ut prisen kvart år.

Desse har motteke prisen tidlegare: 

2019    Firda Tidend bygget

2009    Småbåthavna på Reed v/ Ola Hetle