Kulturmidlar i Gloppen

Gloppen kommune gir økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen, både  i form av årlege driftstilskot til lag og organisasjonar, støtte til festivalar og tilskot til særskilte kulturtiltak. Målet med ordningane er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv.

Fristen for å søkje om driftstilskot og festivalstøtte i 2020 var 1. april. Søknad om tilskot til særskilde kulturtiltak har ingen søknadsfrist.
 

Haust 2020: Lokal kompenasjonsordning for avlyste festivalar grunna koronapandemien

Kommunen har i 2020 satt av inntil 160 000 kroner av festivalstøtta til ei lokal kompensasjonsordning for avlyste festivalar. Midlane kan søkast på i etterkant av eventuelle tildelingar frå den statlege kompensasjonsordninga.

Ta kontakt med kultursjef Liv Jorun Andenes for meir informasjon, e-post eller telefon 99 71 45 80

Driftsstilskot og festivalstøtte

I vurderinga av søknadar om driftstilskot til lag og organisasjonar legg kommunen vekt på:

  • Medlemstal 
  • Aktivitetsnivå 
  •  Aktivitetar og tiltak retta mot barn, ungdom, eldre, funksjonshemma og menneske med innvandrarbakgrunn 
  • Aktivitet i eigen kommune 
  • Aktivitetar knytt til formidling av kulturarv 
  • Behov knytt til drift av organisasjonen og vedlikehald av eigedom

Årsmelding for siste år skal leggast ved i søknaden (last opp som fil i søknadskjemaet). Ved behov vil kommunen be om å få framlagt rekneskap eller andre opplysingar. 

Lag og organisasjonar som mottar tilskot frå kommunen må akseptere ordninga med følgjekort for funksjonshemma, som er innført i kommunen.

Fristen for å søkje om driftstilskot og festivalstøtte i 2020 var 1. april. Tildelinga av driftstilskot og festivalstøtte blir kunngjort her på kommunen si heimeside. Vi sender ikkje melding til kvar enkelt søkjar. 

Søknad:

Her finn du søknadskjema for kulturmidlar / festivalstøtte  (frist 1. april) (Skjemaet er kun tilgjengelig i perioden januar - april)
 

Støtte til særskilte kulturtiltak

For søknader om tilskot til særskilte tiltak, prosjekt og arrangement innan kultur og idrett er det ingen søknadsfrist. 

Eventuell støtte blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, og rekneskapen er innlevert.

Søknad

Her finn du søknadskjema til særskilte kulturtiltak (ingen søknadsfrist)