Søknadsfrist 15. januar for kulturmidlar og festivalstøtte 2021

Gloppen kommune gir økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen, både i form av årlege driftstilskot til lag og organisasjonar, støtte til festivalar og tilskot til særskilte kulturtiltak. Målet med ordningane er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv.

Fristen for å søkje om driftstilskot og festivalstøtte for 2021 er 15. januar. NB Vi har framskunda søknadsfristen for å gjere det meir forutsigbart for kulturaktørar å planlegge sine arrangement. Søknad om tilskot til særskilde kulturtiltak har ingen søknadsfrist.

Klikk for stort bileteElevar ved Gloppen kulturskule under Gloppen Musikkfest Knut Utler   Driftsstilskot og festivalstøtte

I vurderinga av søknadar om driftstilskot til lag og organisasjonar legg kommunen vekt på:

  • Medlemstal 
  • Aktivitetsnivå 
  •  Aktivitetar og tiltak retta mot barn, ungdom, eldre, funksjonshemma og menneske med innvandrarbakgrunn 
  • Aktivitet i eigen kommune 
  • Aktivitetar knytt til formidling av kulturarv 
  • Behov knytt til drift av organisasjonen og vedlikehald av eigedom

Fristen for å søkje om driftstilskot og festivalstøtte for 2021 er 15. januar. Vi har framskunda søknadsfristen for å gjere det meir forutsigbart for kulturaktørar å planlegge sine arrangement, og saka vil bli handsama av politikarane på første møte etter nyttår. Dersom det blir vanskeleg for dykk å rekke denne fristen, så gje oss ei tilbakemelding om det.
Året 2021 blir eit overgangsår, der vi ønskjer å endre søknadsfrister slik at vi kan tildele kulturmidlar året før dei skal brukast. Det vil difor komme ein ny søknadsrunde på slutten av 2021 som gjeld for kulturmidlar i 2022.
For søknaden til 15. januar treng de ikkje legge ved årsmelding. Ved behov vil kommunen be om å få framlagt rekneskap eller andre opplysingar. 

Lag og organisasjonar som mottar tilskot frå kommunen må akseptere ordninga med følgjekort for funksjonshemma, som er innført i kommunen.

Tildelinga av driftstilskot og festivalstøtte blir kunngjort her på kommunen si heimeside. Vi sender ikkje melding til kvar enkelt søkjar. 

Søknad:

Her finn du søknadskjema for kulturmidlar / festivalstøtte  (frist 15. januar) 
 

Støtte til særskilte kulturtiltak

For søknader om tilskot til særskilte tiltak, prosjekt og arrangement innan kultur og idrett er det ingen søknadsfrist. 

Eventuell støtte blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, og rekneskapen er innlevert.

Søknad

Her finn du søknadskjema til særskilte kulturtiltak (ingen søknadsfrist)