Kulturmidlar i Gloppen

Gloppen kommune gir kvart år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen. Målet med ordninga er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv.

Søknadsfristen for kulturmidlar og festivalstøtte er 1. april. Søknad om tilskot til særskilde arrangement har ingen søknadsfrist

Søknad om kulturmidlar / festivalstøtte

Ved vurdering av søknadane legg vi vekt på: 

  • Aktive lag og organisasjonar.
  • Lag som prioriterer barn, ungdom og eldre.  
  • Inkludering av funksjonshemma
  • Inkludering av menneske med innvandrarbakgrunn. 
  • Aktivitetar knytt til formidling av kulturarv.
  • Lag som er eigar av bygg/anlegg med store driftsutgifter
  • Prosjekt/tiltak i eigen kommune
  • Medlemstal


Legg ved årsmelding for siste år (last opp som fil i søknadskjemaet). Ved behov vil kommunen be om å få framlagt rekneskap eller andre opplysingar. Lag og organisasjonar som mottek kulturmidlar må akseptere ordninga med følgjekort for funksjonshemma som er innført i kommunen.

Tildelinga av kulturmidlar blir kunngjort her på kommunen si heimeside. Vi sender ikkje melding til kvar enkelt søkjar.

Søknad:

Her finn du søknadskjema for kulturmidlar / festivalstøtte  (frist 1. april) (Skjemaet er kun tilgjengelig i perioden januar - april)
 

Støtte til særskilte kulturarrangement/prosjekt

For søknader om tilskot til spesielle tiltak / kulturarrangement / prosjekt er det ingen søknadsfrist. Lag og organisasjonar som driv kulturarbeid i Gloppen kommune kan søkje

Eventuell støtte blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført og rekneskapen er innlevert

Du kan søkje om tilskot til  arrangement innanfor idrett, musikk, teater, dans og kunst

Søknad

Her finn du søknadskjema til særskilte kulturarrangement (ingen søknadsfrist)