Tilbud om 3. dose koronavaksine til personar med alvorlig immunsvikt

Lurer du på om du er prioritert til 3. dose koronavaksine eller har du fått brev fra spesialisthelsetenesta om å ta ei 3. dose koronavaksine, les først dette før du tek kontakt på vaksinasjonstelefonen.

Kven får tilbud? 

Gruppe 1 

Alle som tilhøyrer denne gruppa, vil få tilbod om 3. dose så snart som praktisk mulig. Dette gjeld for følgande tilstandar: 

  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 år 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandla hiv-infeksjon

Gruppe 2 

Behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempande behandling før vaksinasjon må vurderast for kvar gruppe. Vaksinasjon av denne gruppa vil starte så snart dei fagmedisinske miljøa i spesialisthelsetenesta har identifisert og avgjort kva pasientar som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose. Dette gjeld: 

  • Kreftpasientar med aktiv eller nylig gjennomgått immundempande behandling.
  • Pasientar med pågående betydelig immundempande behandling av annen årsak. 
  • Pasientar som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovenfor. 

Barn med alvorlig svekka immunforsvar vill ikkje få tilbod om vaksinasjon på gruppenivå. Det kan likevel være enkelte pasientar der dette vert vurdert som nødvendig. Slike beslutningar skal gjerast av barnelege.  

Kven set vaksina?  

Spesialisthelsetenesta identifiserer og sender ut skriftlig tilbud om 3- vaksine dose til dei som er prioritert.

Nokre vil bli innkalla til vaksinasjon ved sjukehuset, andre vil få vaksine i kommunen.

Dei som har mottatt brev om at dei tilhøyrer ei gruppe som skal ha tilbod om ei 3. dose i kommunen, må ta kontakt med vaksinasjonstelefonen i Gloppen (91 76 91 46) og vil bli sett opp til time når vi har vaksine tilgjengeleg Dei treng ikkje å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg. 

Pasienten må med ha dokumentasjon på vaksinasjonsdagen som stadfestar at pasienten tilhøyrer aktuelle sjukdomsgruppe. Normalt vil dette vere i form av et brev frå spesialisthelsetenesta der det kjem fram at vedkomande er anbefalt ei 3. dose.

Ønske om 3. dose før du får brev frå spesialisthelsetenesta?

Ved ønske om 3. dose før du får brev frå spesialisthelsetenesta må du vise annan dokumentasjon avhengig av kva gruppe du høyrer til

Gruppe 1: Framvisning av notat fra sjukehusjournal der diagnose framgår.  

Gruppe 2: Pasientar med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak – Framvisning av dokumentasjon på bruk av immundempande medisin: Journalnotat med aktuell dato frå relevant avdeling i spesialisthelestenesta, resept /e-resept eller medikamentforpakning der navn framgår som stadfestar bruk av immundempende medisin frå denne lista til legeforeningen 

Disse pasientane må vente på brev fra spesialisthelsetjenesta

Kreftpasientar med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling

Pasientar som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor  

Begge mRNA-vaksinene kan nyttast

Det blir ikkje mulig å velge kva vaksine ein kan få. 

Koronavaksinene som skal benyttes til 3. dose er mRNA-vaksinene Comirnaty fra BioNTech-Pfizer eller Spikevax fra Moderna. Begge vaksiner kan nyttast, uavhengig av kva vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose.  Det skal være et minimum intervall på 4 veker mellom 2. og 3. dose.  

Beskyttelse og biverknadar etter 3.dose 

Det er foreløpig ikkje observert andre biverknadar etter den tredje dosa til desse pasientgruppene enn det som tidligare er kjent etter den første og andre dosa.  Ei ekstra vaksinedose kan gje betre immunrespons hos pasientar som har alvorlig svekka immunforsvar. Det er grunn til å tru at dei vil få betre beskyttelse med ei ekstra dose. Kor godt ei ekstra vaksinedose beskyttar vil bli fulgt opp i studier både i Norge og i andre land i tida framover. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om timebestilling, ta kontakt med
Vaksinasjonsteamet på telefon 91 76 91 46