Koronavaksinering i Gloppen

Gloppen starta å vaksinere  i veke 1 i 2021. Kvar veke framover mottek vi nye vaksiner. Fordeling av vaksiner til kommunane skjer nasjonalt, og vi får informasjon om mengder og vaksinetype veke for veke.

Prioritering av vaksine

Vi føl retningslinjene frå FHI i forhold til prioritert rekkefølge, inndelt i gruppe 1-9  -  Kven får koronavaksine? - Prioriteringsrekkefølgje

  • Personar som er 65 år og eldre vert prioritert berre etter alder. Det vert ikkje prioritert innanfor desse gruppene på bakgrunn av kvar enkelt sin helsetilstand.
  • I samarbeid med fastlegane har kommunen identifisert dei pasientane som er yngre enn 65 år og som har underliggande sjukdommar som gir auka risiko (høg eller moderat) for alvorleg sjukdom ved Covid-19 (prioriteringsgruppe 4 til 9).

Vil du vaksinerast?

Tenk over om du ynskjer vaksine - slik at du kan svare fort den dagen du får førespurnad! 

Du vil bli kontakta på telefon eller via SMS der vi ber om ditt svar. Får du SMS frå Gloppen kommune skal du trykke på ein link for å svare ja eller nei. 

Er du i tvil om du bør vaksinerast?

Har du tidlegare hatt alvorlege allergiske reaksjonar? Bestill deg ein legetime og avklar dette med legen din. 

Kva for typar vaksiner har Gloppen motteke? - og tid mellom dosene?

Comirnaty (Pfizer)

2 doser. Skal settast med 6 veker mellom dose 1 og dose 2. 

NB! Personar som får behandling med medisinar som gir alvorleg svekking av immunsystemet som til dømes ved blodkreftsjukdom, immunsviktsjukdom, beinmargstransplanterte, organtransplanterte og liknande tilstandar bør, så langt det er mogeleg, vaksinerast med tre veker mellom dosane. Om du er i denne gruppa, ber vi deg om å gi beskjed ved påmelding/innkalling til vaksinasjon og ved oppmøte til første dose.

AstraZeneca

2 doser. Skal settast med 9-12 veker mellom dose 1 og dose 2
Gloppen mottok, og sette denne vaksina, i veke 8, 9 og 10.  FHI har stoppa all bruk og utsending av denne vaksinetypen medan den vert utreda for biverknadar. Dei som har fått fyrste dose av AstraZeneca-vaksinene vil førebels ikkje få tilbod om dose 2 før situasjonen rundt bruk av vaksina er avklart.

Informasjon om vaksinetypane

Innkalling og oppmøte til vaksinering

Du treng ikkje ringe legesenteret for å bestille time sjølv! 

Dei som er prioritert for vaksinasjon og som har takka ja, får innkalling.

Når du får time til vaksinering må du møte opp til avtalt tid og stad, truleg vil dette vere ved helsestasjonen, legesenteret eller Trivselshallen. 

Vert du sjuk, hugs å avbestille timen din! 

Etter vaksinering må du vente i 20 min. 

Vi kan ikkje garantere at ektefeller vil få tildelt same vaksinasjonsdato då vi føl prioritetslistene fortløpande. 

Reservering av vaksinasjonstid via Pasientsky

Frå veke 16 opnar vi for at innbyggjarar sjølve kan reservere sin eigen vaksinasjonstime.

Vi sender ut sms-varsel og informerer dei personane som er dei neste på prioriteringslista. Deretter opner vi for bestilling for dei det gjeld. Vi legg berre ut eit visst antal timar kvar gong, og dette samsvarar med den mengd vaksinedosar vi mottek. 

Personar i andre aldersgrupper enn dei varsla, vil ikkje ha tilgang til å gjere slik timebestilling online, dei må vente til det blir deira tur. 

For å kunne gjere dette må du vere brukar av Pasientsky, og ein kan logge seg inn via vanleg nettside eller via ein app på mobilen, sikker pålogging med BankID. Slik bestiller du time via Pasientsky - her finn du meir informasjon.

Kor mange innbyggjarar er det i dei ulike aldersgruppene i Gloppen kommune?

  • 85 år og eldre:   220 personar (født 1936 og eldre)
  • 75-84 år:             458 personar (født 1937 - 1946)
  • 65-74 år:             739 personar (født 1947 - 1956)
  • 45-64 år:             1489 personar (født 1957 - 1976)
  • 18-44 år:             1783 personar (født 1977 - 2003)

Pris

Vaksina er gratis

Ikkje folkeregistrert i Gloppen?

Er du folkeregistrert i annan kommune, men oppheld deg i Gloppen og ynskjer vaksine? Ta kontakt med Servicetorget slik at vi får registrert deg. 

Har du endra meining?

Har du fått spørsmål om du vil ha vaksine og takka nei, eller vore i tvil?  Dersom du har bestemt deg for å likevel ta vaksine må du ta kontakt med Servicetorget slik at vi får deg innatt på listene.

Treng du meir informasjon?

Meir informasjon om koronavaksine:  Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/kvp  

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og Gloppen kommune skal tilby innbyggarane sine vaksinasjon. Norge vil etter kvart få fleire ulike vaksinetypar, men det er framleis usikkert kor raskt vi får vaksinene. 

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. De fleste får ingen eller milde symptomer, men nokre vert alvorlig sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdomar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.  

Kontakt

Servicetorget: 57 88 38 00

Vaksinasjonsteam: 91 76 91 46