Følgjekort

Ordninga med følgjekort er for funksjonshemma som har behov for følgje eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangement, teater, konsert, i symjehall eller å reise kollektivt. Ordninga skal vere eit verkemiddel for å førebyggje isolasjon og dermed medverke til å auke livskvaliteten for den funksjonshemma.

Følgjekortet fungerer slik at følgjeperson til den funksjonshemma slepp betale avgift/billettar på visse arrangement m.v. som den funksjonshemma deltek på. Kortholdaren vel sjølv kven som skal vere ledsager/følgje. 

Kven kan søkje?

Funksjonshemma som har behov for følgje eller assistanse for å delta i aktivitetar i samfunnet.  Ordninga gjeld for personar som har ei funksjonshemming som vil vare i minst 2-3 år.  Nedre aldersgrense for søkjarar er 8 år. 

Søknad 

For å få følgjekort i Gloppen kommune må ein fylle ut søknadskjema (elektronisk) - Logg inn med sikker ID.

Kven behandlar søknaden?

Vedtaksnemnda i helse og omsorg vurderer og evt godkjenner søknaden om følgjekort.

Passfoto

Dersom du får positivt svar på søknaden din skal det lagast eit følgekort med bilete av deg som bevis for at du er godkjend som brukar.  Vi tek kontakt og etterspør passfoto om behov. Dette må sendast/leverast til servicetorget på heradshuset. 

Kvar gjeld kortet?

Følgjekortet skal gjelde i heile landet der arrangørar, transportselskap eller instutisjonar som krev inngangspengar har akseptert ordninga. Fordi kortet ikkje er akseptert alle stadar, må en sjølv ofte undersøke om kortet vert akseptert på den aktuelle staden.

Med innføring av ordninga i Gloppen stiller kommunen som vilkår at alle som får økonomiske støtte av kommunen for å drive kulturformidling eller transport mot billettsal aksepterer ordninga med følgjekort. I hovudsak vil dette gjelde dei som får kulturmidlar.

Gloppen kommune innførte ordninga etter vedtak i kommunestyret 27.09.2004

Vil du vite meir?

Følgjekort ordninga er administrert frå servicetorget på heradshuset.
Kontaktperson er Anvor Hauge, tlf 57 88 38 00