Tilrettelagd transport (TT- ordninga)

Dette er eit tilbod om drosjetransport til personar som er varig forflyttingshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming. Det er ein intensjon å prioritere personar med livslang forflyttingshemming.  

Transporttenesta skal brukast til fritidsreiser.

Kan ikkje nyttast til:
Reiser til eller frå offentleg godkjendt behandling
-  Reiser til / frå skule

Godkjenning av transportbrukarar
Vedtaksnemnda i helse og omsorg fattar eit enkeltvedtak der det går fram om tenesta tildelast eller ikkje.

Søknadsfrist: 1. februar, 1. april, 15. mai, 1. oktober og 15. november.
Søknadsskjema til tilrettelagt transport, legeerklæring og retningslinjer finn du nede på sida.

Det er to tildelingar i året.

Person som er godkjend som TT-brukar i anna fylke, må søkje om ny brukargodkjenning ved flytting til Sogn og Fjordane.

Person som er godkjend som TT-brukar i Sogn og Fjordane, men som flyttar innan fylket, treng ikkje å søkje på nytt. Brukaren må kontakte sin nye heimkommune for informasjon.

Dersom du mister kortet ditt må du gje servicetorget beskjed - vi bestiller erstatningskort.
Du må sjølv betale for erstatningskortet.

Kven vert ikkje omfatta av ordninga?
Funksjonshemminga må vare i minst 1 år for at søkjar skal kunne godkjennast. Graden av forflyttingshemming skal leggjast til grunn, ikkje type funksjonshemming eller alder. Transporttenesta er ikkje meint å vere ei erstatning for eventuelt manglande busstilbod eller til dømes lang veg til haldeplass eller avsidesliggjande bustad.

Lenker til meir informasjon:

Utvida TT-ordning frå 2. halvår 2017 - Gult kort (for rullestolbrukarar og blinde/svaksynte)

Retningsliner for tt-ordninga

Søknadskjema

Legeerklæring

Tenesta for drosjekort-/dør-til-dør ordninga er administrert frå heradshuset.
Kontaktperson er Anvor Hauge, tlf 57 88 38 00