Bustøtte i Gloppen

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for deg med lav inntekt og høge bukostnadar.
Husbanken og kommunane samarbeider om bustøtteordninga. Kommunen tek imot søknaden, registrerer den inn og har kontakta med søkjaren, medan Husbanken fattar vedtak og utbetalar bustønaden.

OBS! Søknadsfrist: Den 25. i kvar månad. Vedtak/svar i saka er den 20. i månaden etterpå.

Sjå Husbanken sin informasjonsfilm.

Har du spørsmål om bustøtte - kom innom Gloppen heradshus og servicetorget - så vil vi hjelpe deg. Adressa er Gloppen kommune, Grandavegen 9, 6823 Sandane.