Dagtilbod for heimebuande personar med demens

Dagaktivitetstilbodet skal bidra til å ivareta den einskilde deltakar sine funksjonar i dagleglivet, fremje livskvalitet og førebygge isolasjon og einsemd. Tilbodet kan også innebere avlasting for pårørande.

Gloppen kommune og Gloppen frivilligsentral samarbeider om to dagaktivitetstilbod som er tilrettelagde for deg som bur heime og har demens. Det er plass til 6 deltakarar i kvar gruppe.

 

Kven kan nytte desse dagtilboda?

Heimebuande personar med demens i tidleg fase (eventuelt godt fungerande med moderat grad). Deltakarane må ha nytte og glede av sosialt samvære og praktiske aktivitetar. 

Kriterium for deltaking

Ein må kunne bevege seg utandørs i tilstrekkelig grad, og ha god høyrsle eller fungere godt med høyreapparat

Korleis får ein plass?

Send søknad til Gloppen kommune. Tildeling skjer etter kriteria nevnt ovanfor.

Søk om teneste

Prisar

Torsdagstreffet 216 kr pr mnd

Fredag på Myra 216 kr pr mnd

Prisane inkluderer middag med dessert og kaffi, transport ved behov og diverse utstyr. 

Har du spørsmål? Kontakt oss

Fagansvarlig Tone M. Ommedal - 48170890

Fagansvarlig Anna Karin W. Hansen - 97991034

Gloppen Frivilligsentral - 92120505