Oreteigen

Oreteigen har 28  omsorgsbustadar med bemanning gjennom heile døgnet. Ligg i 2 etasje på Gloppen Omsorgssenter. Hovudfokuset vårt er å gje den enkelte pasient god og nødvendig pleie , omsorg, tilsyn, tryggleik og tilpassa aktivitetar.

Nokre av romma deler bad med naborommet, elles har romma eigne bad. Romma er ikkje møblert, så ein ynskjer at kvar einskild får sette sitt personlege preg på rommet med eigne møblar, bilete og private ting.

Cecilie M. Helgheim

Vi arbeider ut frå primærsjukepleieprinsippet, dvs. at den einskilde brukar får tildelt ein pleiar, som har hovudansvaret for den hjelpa han/ ho treng gjennom døgnet. 

Arbeidsfelleskapet på Oreteigen er sjukepleiarar, hjelpepleiarar/ helsefagarbeidarar/ omsorgsarbeidarar og pleiemedarbeidarar med opplæring.Kontaktinformasjon/adresse:

Telefon: 57 86 79 70 og 95 84 17 32
Besøksadresse :
Gotavegen 68,
6823 Sandane