Åsateigen

Åsateigen har 6 omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. Vi er eit arbeidsfellesskap av  sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar og assistentar.

Vi gjev helse- og omsorgstenester i heimen til dei som bur her. Tenesta er behovsprøvd og skal  tilpassast  individuelt og  i tråd med gjeldande lovverk. Tenesta  rettar seg mot menneske i alle aldersgrupper og vi kan tilrettelegging  og\eller gje nødvendig helsehjelp og praktisk hjelp til menneske som av ulike årsaker kan ha behov for tenester.

Bueiningane har gode rom med stove, kjøkken ,bad, soverom, boder og eigen inngang. Bueiningane er umøblerte, så kvar einskilde får sette sitt eige preg på eigen heim. Den enkelte kan søkje husbanken om bustøtte som vert tildelt etter kriterier.

Vi har fokus på å ivareta kvar einskild sitt behov og rett til eit meiningsfult liv.
 

Åsateigen Mobil: 94813745 

Besøksadresse: Åsavegen 137 A