Miljøarbeidertenesta

Miljøarbeidertenesta har ansvar for å yte tenester til menneske med psykisk utviklingshemming. 


Åsateigen, Åsavegen, Myklebusttunet og Nordåsen yt tenester til vaksne bebuarar som bur i eigne bustadar med heildøgnsbemanning. Uteteamet yt tenester til bebuarar som bur heime og som treng hjelp etter behov jfr vedtak. Solsikka er ein avlastningsbustad for barn og unge mellom 0-18 år.