Glopppen kommunale kjøkken

Gloppen kommunale kjøkken ved sjukeheimen på Sandane produserer mat for 200 brukarar kvar dag etter kok/server-metoden.

85 personar har heilpensjon med 4-6 måltid for dag og 120 personar får to-rettars middag kvar dag. Varm middag til heimebuande blir sendt ut kvar dag med sjåførar frå Gloppen Frivillegsentral. Kjøkkenet har også kantinedrift for dei tilsette i pleie og omsorg.

Kjøkkenet har mat som medisin i si målsetjing. Det vil seie god, tilpassa ernæring gjennom maten. Kjøkkenpersonalet er eit breitt samansett team med god kompetanse for å dekkje brukarane sine behov. Kjøkkenet har til ei kvar tid ein lærling, og tilset ny lærling annankvart år i august/september.


Korleis bestille middag frå det kommunale kjøkken?

Tildeling av kommunale tenester som ombringing av middag går gjennom heimetenestene der folk bur: Sandane, Hyen, Breim. 
Dei som kjem inn på omsorgsenteret eller anna fast plass får tildelt tenester gjennom inntaksnemda.
Kjøkenet kan ikkje tildele kommunale tenester.

Ta kontakt

Kontakt oss gjerne på vår mail: kjokken@gloppen.kommune.no - denne mailen vert opna/lest av alle tilsette.