Kommunal fysioterapi

Kven er vi 

Tenesta har 5,2 kommunale fysioterapistillinger, samt turnuskandidat.

Målgruppa

Barn og eldre med behov for fysioterapi på grunn av nedsett funksjonsevne. Alle i yrkesaktiv alder skal ta kontakt med dei private institutta.

Personar i yrkesaktiv alder med meir samansatte problemstillingar der det er behov for tenester frå fleire faggrupper, tek kontakt med kommunal fysioterapi

Målsetting

Opprettholde eller betre funksjonsevna slik att bruker i best mogleg grad kan meistre kvardagen og delta i samfunnet. Dette gjerast både gjennom førebyggjande og behandlande tiltak.

Oppgåver for kommunal fysioterapeut

Slik får du tenesta

Det er fysioterapitenesta eller legen din som på grunnlag av faglege vurderingar fastset behovet for teneste.

Nye reglar frå 01.01.2017

  • Born 0-16 og yrkesskada har rett til gratis fysioterapi
  • Alle andre over 16 år med/utan diagnose, betalar eigenandel etter fastsett takstplakat opp til eigenandelstak 2 - som er på 1990 kr