Førebyggande heimebesøk

Vi tilbyr individuelle forebyggande heimebesøk for alle aldersgrupper ved behov.

Dersom dette er aktuelt: Ta kontakt med einingsleiaren i ditt heimetenesteområde.

Gruppesamlingar - Forebyggande heimebesøk

er eit tilbod for dei som er i aldersgruppa 71 og 72 år.  Kvart andre år arrangerer Gloppen kommune gruppesamlingar i Breim, Hyen og på Sandane til alle som er i denne aldersgruppa. Neste samling er våren 2020.

Tema på samlingane er:

 • Velferdsteknologi (hjelpemiddel)
 • Kvardagsmeistring
 • Bustadtilrettelegging
 • Kva aktivitetstilbod som fins i nærmiljøet
 • Praktiske øvingar/fysisk aktivitet
 • Ernæring
 • Informasjon om helse og omsorgstilbodet i kommunen

Individuelle forebyggande heimebesøk

I tillegg til gruppesamlingar, tilbyr vi individuelle forebyggande heimebesøk.

Besøket inneheld:

 • Samtale om korleis det er å vere 71 - 72 år
 • Bustadtilhøve
 • Helse
 • Fysisk aktivitet
 • Daglege gjeremål/fritid/ interesser
 • Nettverk
 • Oppleving av eiga meistring/ressursar
 • Informasjon om kommunale tilbod