Ergoterapi

Ergoterapeuten har i sitt arbeid fokus på aktivitet og deltaking for alle.
Ergoterapeuten hjelper menneske til å fungere best mogleg i kvardagen, trass vanskar med å utføre daglege gjeremål grunna sjukdom, skade eller anna funksjonsnedsetting.

Målgruppe for tenesta: 

• Personar med ulike sjukdommar og/eller skadar, helseplagar og funksjonshemmingar.
• Personar som står i fare for eller har vanskar med å utføre daglege aktiviteter


Oppggåver innan kommunal ergoterapi: 

• Førebyggande tiltak
Habilitering og rehabilitering 
Kvardagsrehabilitering
• Kartlegge funksjonar og tilpasse aktivitetar/arbeidsvaner
• Trening av daglege gjeremål
Korttid- og rehabiliteringsopphald på omsorgssenteret 
• Legge til rette fysiske omgjevnader i heim, skule, barnehage
Tekniske hjelpemiddel formidling og tilpassing
Syn –og hørselkontakt 
Hukommelseteam 
Bustadrådgjeving 
• Rettleiing og  informasjon 
• Delta aktivt i ansvarsgrupper i tverrfagleg team  

Slik får du tenesta: 

Du kan ta kontakt ved å ringe servicetorget, eller be om henvisning frå andre tenester