Smittevernsplan Gloppen kommune

Relevante planar for arbeidet med smittevern

Andre kommunale beredskapsplanar: Kommunal beredskapsplan  

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa: National pandemiplan:  

Smittevernplan Gloppen Kommune

Smittevernplanen i Gloppen kommune er bygd på smittevernveilederen til folkehelseinstituttet og er eit oppslagsverk om førebygging og kontroll av smittsomme sjukdomar. Hovudmålgruppa er personell i kommunehelsetenesta.

Alle tema(1-24) under er godt beskrive av folkehelseinstituttet. Her finn ein til ei kvar tid oppdatert informasjon om gjeldande retningslinjer -  gå til smittevernveilederen til Folkehelseinstituttet her: 

Den er inndelt i følgjande tema: 

01. Smittevernarbeidet i Norge

02. Internasjonalt smittevernsamarbeid - veileder for helsepersonell

03. Lovverk og smittevern - veileder for helsepersonell

04. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) - veileder for helsepersonell

05. Varsling smittsomme sykdommer - veileder for helsepersonell

06. Utbrudd av smittsomme sykdommer - veileder for helsepersonell

07. Medisinsk mikrobiologi og smittevern- veileder for helsepersonell

08. Antibiotikaresistens, antibiotikabruk og virusresistens - veileder for helsepersonell

09. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten - veileder for helsepersonell

10. Vannhygiene - veileder for helsepersonell

11. Barnehager og smittevern - veileder for helsepersonell

12. Utenlandsreiser og smittevern - veileder for helsepersonell

13. Innvandrere og smittevern (inkludert adoptivbarn) - veileder for helsepersonell

14. Menn som har sex med menn og smittevern - veileder for helsepersonell

15. Personer som tar stoff med sprøyter og smittevern - veileder for helsepersonell

16. Smitteoppsporing ved seksuelt overførbare infeksjoner - veileder for helsepersonell

17. Stikkuhell på sprøyter og andre blodeksponeringer - veileder for helsepersonell

18. Posteksponeringsprofylakse (PEP) mot hiv - veileder for helsepersonell

19. Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner - veileder for helsepersonell

20. Oppfølging og kontroll hos personell som håndterer næringsmidler - veileder for helsepersonell

21. Barn på gårdsbesøk og smittevern - veileder for helsepersonell

22. Bittskader og infeksjoner - veileder for helsepersonell

23. Skadedyr - veileder for helsepersonell

24. Smittevernberedskap og biologiske trusler - veileder for helsepersonell