Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern omfattar godkjenning, tilsyn, rådgjeving og rettleiing i høve til kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar som direkte eller inndirekte kan ha innverknad på helse

Miljøretta helsevern har fyrst og fremst eit førebyggjande aspekt, men dersom det oppstår tilhøve som har negativ innverknad på helsa har kommunen og høve til å pålegge verksemder tiltak for å redusere og/eller fjerne helseskadelege miljøfaktorar.