Skulehelseteneste i grunnskulen

Skulehelseteneste er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og har som mål å fremje barn si psykiske og fysiske helse, gode sosiale og miljømessige tilhøve, samt førebygge sjukdom og skade.

Helsesøster har ansvaret for skulehelsetenesta. Sjå den enkelte skule si nettside for navn og trefftider. Helsesøster kan også kontaktast pr telefon på helsestasjonen, sjå under.

Skulelegen er medisinsk ansvarleg for skulehelsetenesta, og er å treffe på Gloppen helsestasjon onsdag føremiddag.

Skulehelsetenesta gjev tilbod om:

Helseundersøkingar, helseopplysning og vegleiing

Individuelt, i grupper eller klassevis.
- Førskuleundersøking.
- 3. klasse: Livsstil, kosthald, fysisk aktivitet. Vekt og lengde.
- 5. klasse: Kropp og utvikling.
- Eventuelt andre tema etter skulen sine ønskje.

Oppfølging av enkeltelevar
- Målretta oppfølging etter individuelle behov.
- Tilvise vidare til andre samarbeidspartar t.d. fysioterapeut, psykolog, PPT, BUP.

Barnevaksinasjonsprogrammet
- 2. klasse: Vaksine mot Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib-infeksjon.
- 6. klasse: Vaksine mot Meslingar, kusma og Raude hundar.
- 7. klasse: Vaksine mot livmorhalskreft (Humant papillomavirus - HPV).
- 10. klasse: Vaksine mot Difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og Hib-infeksjon

Tverrfagleg samarbeid kring miljøretta tiltak med fokus på barna sitt arbeidsmiljø.
Tverrfagleg samarbeid kring enkeltelevar med spesielle behov.

Kontakt:

Leiande helsesøster: Gerd Heimsæter Aa tlf. 97 99 10 76

Helsesøster: Henny Klakegg Børset tlf. 97 99 10 75 og Gunnhild Helle på tlf 40 43 39 61