Signal hos barn og unge på mogleg manglande trivsel

Fagleg •    Har vanskar med å konsentrere seg.
•    Har vanskar med å lære.
Psykisk •    Utrygg og skremd
•    Engsteleg
•    Omtalar seg sjølv eller familien på ein nedsetjande måte
Fysisk •    Passiv eller anspent
•    Krevjande tilhøve til mat
•    Fysiske plager som vondt i hovudet, magen m.m.
•    Græt meir enn det som er vanleg for aldersgruppa
•    Trekk seg tilbake og er stille
•    Trøtt og sliten, vanskar med søvn
•    Skadar seg sjølv
•    Har teikn på fysisk vald
•    Fysiske teikn på omsorgsvikt (hygiene, søvn, klede, tannhelse)
•    Uro i kroppen, rastlaus
Sosialt •    Ofte i konflikt
•    Aggressive i konflikt
•    Er mykje åleine/blir haldt utanfor
•    Er inneslutta og søkjer lite kontakt med andre barn.
•    Meistrar ikkje å etablere sosial kontakt med barn på same alder
•    Er ekstremt på vakt i forhold til voksne. 
•    Søkjer ikkje kontakt med vaksne og avviser vaksenkontakt/støtte
•    Klengjer seg inntil eller tek avstand i forhold til vaksne
•    Er lite nyfikne og viser manglande interesse for omgivnadane
•    Viser stor vilje til å ta ansvar og tilpassa seg.
•    Snakkar usant, har lett for å overdrive. 
•    Blir i står grad påverka av uro frå omgjevnadane
 
Anna •    Ofte borte frå skulen
•    Held ikkje avtalar
•    Fortel om rusa og sjuke vaksne
•    Viser interesse for rus og alkohol
•    Endring i åtferd
•    Uheldig nettbruk