Hjelpespørsmål ved kartlegging av barn når foreldre er ramma av alvorleg sjukdom, rus eller anna vanskeleg livssituasjon

•    Sivil stand

•    Den andre føresette sitt namn

•    Barn, alder, adresse

•    Foreldreansvar / samværsordning

•    Andre viktige vaksne kring barnet / ungdomen

•    Informasjon til barnet / ungdomen om den føresette sin situasjon / sjukdom? Korleis?

•    Korleis påverkar din tilstand / sjukdomen kvardagslivet og tilhøvet til borna?

•    Tiltak i heimen?

•    Kvar er barnet på dagtid? Skule / barnehage. Korleis fungerer barnet / ungdomen der?

•    Informasjon til barnehage/ skule/ hjelpeapparatet? Korleis?

•    Tiltak i barnehage / i skule / frå hjelpeapparatet? 
 

Ved eventuell forverring av tilstanden

•    Kven tek seg av born?

•    Kven bør få informasjon?

•    Anna som er viktig?