Tverrfaglege team

I samansette saker kan  det vanskeleg å definere kva for tenester som kan yte god og rett hjelp for det enkelte barnet. Då kan det vere nyttig å kalle inn «tverrfagleg team» der fleire fagområde samarbeider om å finne gode løysingar for barnet.


Møtestad for dette møtet skal vere i den barnehagen / skulen der barnet oppheld seg til dagleg. For barn som ikkje går i barnehage / skule skal arenaen vere helsestasjonen. Føresette, og evt. ungdomen sjølv, har ei sentral rolle, og møter som viktig samarbeidspart i teamet.

Samarbeidet krev føresette /ungdomen sitt informerte samtykke.

(skal reviderast):