Psykososialt kriseteam (BTI)

Psykososialt kriseteam si oppgåve er å samordne den psykososiale innsatsen som trengs i ein krisesituasjon og sikre at dei som hendinga har råka får naudsynt oppfølging.

Kriseteamet skal vere ein ressurs som gjev krisehjelp til einskildpersonar eller grupper av personar i ein krisesituasjon.

Kriseteamet skal vere eit tverrfagleg og tverretatleg fora for å ivareta fagkunnskap om krisehandtering, utveksling av praktiske erfaringar og evaluering av arbeidet i teamet.


Leiar for psykososialt kriseteam er leiande helsesøster.

 

For aktivering av teamet; sjå retningslinjene