Overføringsmøte mellom barnehagar og skular

Målet er å få til ein best muleg overgang for alle barn, og spesielt for barn som treng ekstra oppfølging.

Styrar er i dialog med rektor om overgongen i samband med budsjettprosessen året før. Rektor deltek på ansvarsgruppemøter kring dei enkelte borna haust/vår før overgang til skule.

Rektor har møte med pedagogisk leiarar om klassedeling i mars månad. Pedagogisk leiar har overgangssamtale med klasselærar i mai / juni.

Føresette har gitt samtykke til kva informasjon som vert gjeven vidare.