Tverrfaglege samhandlingsarenaer kring barn, ungdom og familiar i Gloppen kommune

Her er ei oversikt over dei møta som blir arrangert mellom ulike fagpersonar i Gloppen kommune.

Denne oversikta skal vere til hjelp for tilsette i Gloppen kommune, samt føresette og ungdomen sjølv til å sjå kvar det er muleg å få drøfta problemstillingar kring barn og unge ein er uroa for. Terskelen for samhandling skal vere låg, og i enkeltsaker er føresette sitt informerte samtykke hovudregelen.

Når ungdomen er over 16 år skal vedkomande sjølv også samtykke til samhandling.

1. Tverrfaglege samhandlingsarenaer kring enkeltbarn/ungdomar/familiar

Samarbeidsmøte i enkeltsaker

Tverrfagleg team

Ansvarsgruppemøte

Samarbeidsmøte med Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

Konsultasjonsteam for sped og småbarn i risiko

Overføringsmøte mellom barnehage og skular

Beredskapsteam mot mobbing

Psykososialt kriseteam

Vedtaksnemnda

2. Systemmøte

Systemmøte er fora der dei ulike tenestene drøftar tema kring organisering av tenestene, generell ansvarsfordeling og samanhengar

Leiar møte i oppvekstetaten (1 gong i mnd.)

Leia av oppvekstsjefen.
Desse deltek: leiar for helsestasjon, PPT, barnevern, styrarane i kommunale barnehagar, rektorane.
Tema: Utvikling, samarbeid og planarbeid i oppvekststetaten. 

Leiarmøte for barnehagar / styrarsamlingar

Leia av oppvekstsjefen.
Styrarane for alle barnehagane i Gloppen deltek. Andre tenester vert inviterte ut frå tema / saksområde.
Tema: Utvikling, samarbeid og planarbeid i barnehagesektoren.

Leiarmøte for skulane / rektorsamlingar

Leia av oppvekstsjefen.
Rektorane for alle skulane i Gloppen deltek. Andre tenester vert inviterte ut frå tema / saksområde.
Tema: Utvikling, samarbeid og planarbeid i skulane. 

Leiarmøte på Grandane

Leia av oppvekstsjefen.
Leiarane for helsestasjon, PPT, barnevern deltek.
Tema: Utvikling, samarbeid og planarbeid