Barne- og familievernstenesta i Gloppen

Barnevernstenesta i Gloppen er ei avdeling under oppvekstsjefen, og held til i 2. etg på helsesenteret på Sandane, og har same inngang som til legekontoret.
Gerd Ynnesdal er leiar for barneverntenesta.

Barneverntenesta har som formål:

 * å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid
 * å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Barn skal bu heime så sant det let seg gjere. Når tilhøva i heimen tilseier det, eller når barnet av andre grunnar har særleg behov for det, kan barneverntenesta setje i verk hjelpetiltak for å betre barnet sin situasjon.

I slike tilfelle legg barnevernet vekt på å finne årsakene til vanskane og drøfte desse med foreldre og barn. Omsynet til barnet sitt beste skal vere avgjerande for kva hjelpetiltak som blir sett i verk.


Barnevernet skal gje støtte slik at heimane kan makte omsorgsansvaret sitt, men barnvernet har og plikt til å gripe inn dersom det er nødvendig for å sikre barn god omsorg. Dersom behova ikkje kan løysast ved hjelpetiltak i heimen, kan barneverntenesta også formidle plass i fosterheim eller institusjon.

Informasjon om fosterheim finn du her: Bufetat/Fosterheim/Sogn og Fjordane.

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 - Gratis nødtelefon for barn og unge, open frå 15-08 kvardagar og heile døgnet i helgane.


www.barnevernet.no er ein nettstad for alle som jobbar innan/ studerer eller ynskjer informasjon om barnevernet i Norge. Denne sida vert dreve av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og vert kvalitetssikra av ei referansegruppe som består av representantar fra KS, NOBO, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Norsk Fosterhjemsforening, Barneombudet (assosiert medlem) og Ski barneverntjeneste.

Kontaktinformasjon: 

Postadresse: Barnevernstenesta i Gloppen, Grandavegen 9, 6823 Sandane.

Besøksadresse: Familiehuset på Grandane, 2. etg, 6823 Sandane

Kontaktperson Telefon e-post
Gerd Ynnesdal - Leiar 97 77 73 89 gerd.ynnesdal@gloppen.kommune.no
Liv Rønnekleiv 41 17 10 22 liv.ronnekleiv@gloppen.kommune.no
Janne Almenning 94 79 16 41 janne.alander@gloppen.kommune.no
Trine Gausdal 91 39 35 77 trine.gausdal@gloppen.kommune.no
Vakttelefon utanom kontortid 45 97 62 06 (gjeld for Gloppen, Eid og Stryn)

 

 
 
Klikk for stort bilete