Avlastning i eller utanfor instutisjon/bustad

Personlig assistanse er nødvendig tilsyn på dagtid til ungdom i grunnskule og vidaregåande skule, som ikkje har skulefritidstilbod i skulen sine feriar, med formål at foreldre/føresette skal kunne delta i arbeidslivet

Avlastning er eit tilbod til foreldre/føresette med store omsorgsoppgåver til barn og unge med nedsett funksjonsevne.
Personlig assistanse er for brukarar som har ei funksjonsnedsetting i eit omfang som gjer at vedkommande ikkje kan vere heime utan tilsyn, og ikkje kan delta i ordinære aktivitetstilbod utan ledsagar. Brukarar som ikkje lenger har rett på eit ordinært SFO tilbod i feriar og der foreldre/ føresette er i arbeid.
 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med sakshandsamar i Helse og omsorg. 
Ring sentralbordet 57 88 38 00, og be om å bli sett over.