Avlastning, personleg assistanse og omsorgsstønad

Avlastning er eit tilbod til foreldre/føresette med store omsorgsoppgåver til barn og unge med nedsett funksjonsevne.

Personlig assistanse er for barn og unge som har ei funksjonsnedsetting i eit omfang som gjer at vedkommande ikkje kan vere heime utan tilsyn, og ikkje kan delta i ordinære aktivitetstilbod utan ledsagar. Barn som ikkje lenger har rett på eit ordinært SFO tilbod i feriar og der foreldre/ føresette er i arbeid.

Omsorgsstønad er til personar som har eit særleg tyngande omsorgsarbeid. Omsorgsstønad er ei godtgjering, og ikkje løn time for time, til den som yt omsorga

Tildelast etter søknad (sikker innlogging med ID-porten)

 

Har du spørsmål, ta kontakt med sakshandsamar i helse og omsorg. 
Ring sentralbordet 57 88 38 00, og be om å bli sett over.