Kommunale tomter

Gloppen kommune prøver å legge til rette for bustadbygging og busetting i alle delar av kommunen. Ledige tomter er naturlegvis eit sentralt spørsmål i denne samanheng. Over finn du ei oversikt over dei kommunale tomtene.