Forklaring av skattesetel for eigedomsskatt

Det viktigsta punktet på skattesetelen finn du heilt i botnen av skattesetelen. "Takstnemnda sitt vedtak om takst» er eigedomsskattetaksten på eigedomen din. Denne skal være nokolunde lik det som kan påreknast ved sal eller kjøp av eigedomen på den åpne marknaden.

Sidan skattesetelen for eigedomsskatt no er veldig endra frå tidlegare har vi laga ei forklaring som skal gjere det letare å forstå all informasjonen som seddelen inneheld