Barnehagesatsar i Gloppen kommune

Vedteke av kommuestyret 19. desember 2018. og gjeld for 2019

Maksprisen for heil plass er fastsett av staten. Denne er kr 2.990,- pr månad i månadane januar-juli.

Frå 1 august aukar denne til 3040,- pr månad

Plass i barnehage, pris pr månad i perioden januar-juli

- Heil plass: 5 dagar/veke kr 2.990,-
- 80% plass: 4 dagar/veke kr 2.540,-
- 60% plass: 3 dagar/veke kr 2.095,-
- 50% plass: 2/3 dagar/veke kr 1.855,- 

Plass i barnehage, pris pr månad. gjeld frå 1. august 2019

frå 1. august vert maksprisen justert opp med 50 kr pr månad. Justeringa skal gå til å finansiere den utvida gratis kjernetida for 2. åringar. 

- Heil plass: 5 dagar/veke kr 3.040,-
- 80% plass: 4 dagar/veke kr 2.585,-
- 60% plass: 3 dagar/veke kr 2.130,-
- 50% plass: 2/3 dagar/veke kr 1.885,- 

Mjølk og frukt skal betalast etter sjølvkostprinsippet, som i 2019 vil seie, pris pr månad 

- for heil plass: kr 290,- 
- for 80 % plass: kr 240,-
- for 60 % plass: kr 180,-
- for 50 % plass: kr 150,-

Kjøp av enkelttimar: kr 75,- per time.

For sein henting i barnehage blir fakturert med kr 60,- per påbegynte kvarter når tilsette må stå utover ordinær arbeidstid. 

Felles for alle dei kommunale barnehagetilboda er: 

- juli er betalingsfri månad
- syskenmoderasjon:
-- 30 % for 2. barnet
-- 50 % for 3. barnet
-- 70 % for 4. barnet.

Betalingsfristen er sett til den 20. i den månaden betalinga gjeld for.

Rådmannen kan vurdere inndraging av barnehageplass ved forsøming av betaling. Det kan i spesielle tilfelle søkjast om friplass. Slik søknad skal sendast rådmannen.