Barnehagesatsar i Gloppen kommune

Vedteke av kommuestyret 18. desember 2017. og gjeld for 2018

Maksprisen for heil plass er fastsett av staten. Denne er kr 2.910,- pr månad

Plass i barnehage, pris pr månad

- Heil plass: 5 dagar/veke kr 2.910,-
- 80% plass: 4 dagar/veke kr 2.475,-
- 60% plass: 3 dagar/veke kr 2.040,-
- 50% plass: 2/3 dagar/veke kr 1.805,- 

Mjølk og frukt skal betalast etter sjølvkostprinsippet, som i 2018 vil seie, pris pr månad 

- for heil plass: kr 280,- 
- for 80 % plass: kr 230,-
- for 60 % plass: kr 175,-
- for 50 % plass: kr 145,-

Kjøp av enkelttimar: kr 70,- per time.

For sein henting i barnehage blir fakturert med kr 55,- per påbegynte kvarter når tilsette må stå utover ordinær arbeidstid. 

Felles for alle dei kommunale barnehagetilboda er: 

- juli er betalingsfri månad
- syskenmoderasjon:
-- 30 % for 2. barnet
-- 50 % for 3. barnet
-- 70 % for 4. barnet.

Betalingsfristen er sett til den 20. i den månaden betalinga gjeld for.

Rådmannen kan vurdere inndraging av barnehageplass ved forsøming av betaling. Det kan i spesielle tilfelle søkjast om friplass. Slik søknad skal sendast rådmannen.