Barnehagesatsar i Gloppen kommune

Betalingssatsar for barnehageplass i Gloppen vart sist fastsette av kommunestyret den 19. desember 2016, og desse prisane gjeld for 2017.

Maksprisen for heil plass er fastsett av staten. Denne er kr 2.730,-.

Plass i barnehage frå 1.januar til 31.desember 2017:
- Heil plass: 5 dagar/veke kr 2.730,-
- 80% plass: 4 dagar/veke kr 2.325,-
- 60% plass: 3 dagar/veke kr 1.910,-
- 50% plass: 2/3 dagar/veke kr 1.700,-.

Mjølk og frukt skal betalast etter sjølvkostprinsippet, som i 2017 vil seie
- for heil plass: kr 275,- per månad
- for 80 % plass: kr 225,- per månad
- for 60 % plass: kr 170,- per månad
- for 50 % plass: kr 140,- per månad.

Kjøp av enkelttimar: kr 65,- per time.

For sein henting i barnehage blir fakturert med kr 55,- per påbegynte kvarter når tilsette må stå utover ordinær arbeidstid.

Felles for alle dei kommunale barnehagetilboda er:
- juli er betalingsfri månad
- syskenmoderasjon:
-- 30 % for 2. barnet
-- 50 % for 3. barnet
-- 70 % for 4. barnet.

Betalingsfristen er sett til den 20. i den månaden betalinga gjeld for.

Rådmannen kan vurdere inndraging av barnehageplass ved forsøming av betaling. Det kan i spesielle tilfelle søkjast om friplass. Slik søknad skal sendast rådmannen.