Lover og forskrifter som gir oss løyve til å samle inn personopplysingar

Sjå oversikt under

Arkivlova:

•    §6 Arkivansvaret: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, trygge tilgang både for samtid og ettertid. 
•    § 9 omhandlar kassasjon m. m. Berre i særskilde tilfelle skal ting kasserast / slettast.

Forskrift om offentlege arkiv: 

•    §§ 2-6 – 2-10: Journal og elektroniske arkivsystem.
•    § 3-20: Bevaringspåbod, ein del materiale skal alltid bevarast. 

Barnevernslova:

•    § 6-4: Hente inn opplysingar.
•    § 7-4: Dokumentinnsyn

Opplæringslova: 

•    § 2-3. Innhald og vurdering i grunnskuleopplæringa: Departementet gjev forskrifter om dokumentasjon m. m.
•    § 9a-6.Informasjonsplikt og uttalerett: Diverse råd og utval har rett til å få rett til å få framlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og tryggleiksarbeidet ved skolen.

Forskrift til opplæringslova: 

•    §§ 2-1 – 2-4: Rapportering og evaluering av opplæringsverksemda.
•    § 3-1: Rett til vurdering og dokumentasjon
•    §§ 3-38 - 3-41: Dokumentasjon og rett til dokumentasjon.
•    §§ 4-31 – 4-33a: Særskilt om retten til dokumentasjon av grunnskuleopplæringa.

Barnehageloven: 

•    §§ 7, 8 og 9: Eigar av barnehagen sitt ansvar, kommunens ansvar og fylkesmannens ansvar. Inneber behov for ein del dokumentasjon.

Bokføringsloven: 

•    § 13: Oppbevaring av regnskapsmateriale i fem år eller tre år og seks månader.
•    § 2 i forskrift og årsrekneskap og årsskildring for kommunar og fylkeskommunar peiker tilbake på bokføringslova og bokføringsforskrifta angåande dokumentasjon og oppbevaring.

Bokføringsforskrifta: 

•    § 7-3: Noko av dokumentasjonen i samband med bokføring skal oppbevarast i 10 år. 

Kommuneloven: 

•    § 4: Aktiv informasjon og innsyn i forvaltninga. Også andre paragrafer i denne lova omhandlar reglar rundt innsyn i dokumentar for folkevalde, statlig tilsyn, kontrollutvalet, revisjon osv.

Sosialtenesteloven: 

•    § 43: Hente inn opplysingar.

Eigedomsskattelova: 

•    § 15: Føring av eigedomsskatteliste.

Gebyr vatn og avløp: 

•    Omtala i lokal forskrift om vatn og avløpsgebyr for Gloppen kommune. Seier ikkje noe konkret om handsaming av personopplysningar.
•    Kommunen sender ut faktura, og for å kunne gjera dette må nokre personopplysingar behandlast.

Matrikkelova: 

•    § 5: Matrikkelendringar og innhaldet.

Helsepersonelloven: 

•    Kapittel 8 §§ 39-47: Dokumentasjonsplikt (plikt til å føre journal, innsyn, retting, sletting, tilgang m. m.)

Helseregisterloven: 

•    Kapittel 2 §§ 6-16: Løyve til å behandle helseopplysingar og etablere helseregister.

Pasientjournalloven: 

•    § 6: Rett til å behandle helseopplysingar for å kunne gje helsehjelp, administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring.

Pasient- og brukarrettigheitsloven: 

•    § 2-5: Rett til individuell plan
•    Kapittel 3: Rett til medvirkning og informasjon
•    Kapittel 5: Rett til journalinnsyn
•    Kapittel 7: Klage

Helse- og omsorgstenesteloven: 

•    § 5-10: Journal- og informasjonssystem
•    § 9-10: Plikt til å føre journal (bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)

Norm for informasjonstryggleik i helse- og omsorgstenesta (ehelse.no / Helsedirektoratet): 

•    Detaljerte krav til informasjonstryggleik basert på lovverket i personopplysningsloven, personopplysningsforskrifta, pasientjournalloven og helseregisterloven.
•    Etterleving av norm bidrar til verksemdas internkontrollsystem.

Skattebetalingsloven: 

•    § 5-13c: Inneheld pålegg om oppbevaring av rekneskapsmateriale i meir enn fem år.

Folkeregisterloven: 

•    Kapittel III og spesielt §§ 13-14a omhandlar bruk av opplysingar frå registeret.  

eForvaltningsforskrifta: 

•    Omhandlar mellom anna elektronisk kommunikasjon med - og i forvaltninga.

Forvaltningsloven: 

•    §§ 13 og 13 c: Teieplikt og oppbevaring av dokumentar undergitt teieplikt. Teieplikt bortfell etter 60 år viss ikkje andre reglar har andre føringar.

Offentleglova: 

•    § 3: Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register. Ein del unntak frå innsynsretten i kapittel 3.
•    § 10: Plikt til å føre journal.
•    § 13: Opplysingar som er underlagde teieplikt er unnatekne frå innsyn.

Offentlegforskrifta:

•    omhandlar og reglar rundt innsyn og tilgjengeleggjering av informasjon på Internett.