Administrativ organisering

Gloppen kommune er administrativt organisert etter ein tre-nivå modell, med kommunedirektør, ein organisasjonssjef og fire sektorleiarar.

Det er altså fire sektorar i kommunen: Oppvekst, helse og omsorg, teknisk og landbruk og kultur og idrett.

 

Det følgjer av kommunestyret sitt reglement (§ 2-3) at kommunestyret sjølv skal gjere vedtak som gjeld hovudlinjene i den administrative organiseringa. Organisasjonskartet er godkjent av kommunestyret den 3. november 2014, i sak 73/14.

1.1 Hovudprinsippet i organisasjonskartet

Gloppen kommune er administrativt inndelt i to nivå under kommunedirektøren: Nivå 1 er sektorleiarane og nivå 2 er einingsleiarane. Organisasjonssjefen har status som sektorleiar. Til saman utgjer kommunedirektøren, sektorleiarane, næringssjefen, personalsjefen og økonomisjefen kommunedirektøren si leiargruppe.

Det er to typar «boksar» i organisasjonskartet: Boksar med heil strek rundt er ei organisatorisk eining, medan boksar med stipla linje anten er avdelingar eller funksjonar. Dei organisatoriske einingane har sjølvstendig ansvar for eigen økonomi, administrasjon og personell. Leiaren har eige budsjettansvar med tilhøyrande tilvisingsrett i økonomisystemet og er plassert i kap. 3.4.1 (sektorleiarane) og 3.4.2 (einingsleiarane) i hovudavtalen. Til saman utgjer kommunedirektøren si leiargruppe (der sektorleiarane sit) og einingsleiarane kommunen sitt leiarforum.

Avdelingane og funksjonane i organisasjonskartet har som regel eigen fagansvarleg, men har ikkje sjølvstendig personal- eller økonomiansvar. Dette ansvaret litt til leiaren av eininga over.

2. Oppgåvefordeling og fullmakter

I kommunal forvaltning ligg alle oppgåver og all avgjerdsrett til kommunestyret viss ikkje anna er bestemt. Administrasjonen sine fullmakter er gjevne til kommunedirektøren, og ikkje direkte til andre tilsette, slik § 13-1 i kommunelova føreset.

Korleis oppgåvene og fullmaktene er fordelte, går fram av delegeringsreglementet

2.2 Kommunedirektøren sine fullmakter

Rådmannen har ikkje lenger nokon instruks. kommunedirektøren sine oppgåver og fullmakter går fram av delegeringsreglementet. I tillegg kjem § 13-1 i ny kommunelov, som m.a. gjev kommunedirektøren det løpande personalansvaret for den enkelte tilsette i kommunen. 

2.3 Vidaredelegering av kommunedirektøren sine fullmakter 

Kommunedirektøren sine fullmakter er i all hovudsak vidaredelegert til sektorleiarane.

Fullmaktene følgjer sektorane i kommunen, som no er: oppvekst, helse og omsorg, teknisk og landbruk og kultur og idrett. Lovverket som kvar sektor forvaltar følgjer av reglementet for hovudutvala i den politiske organiseringa av kommunen. 

2.4 Delegering av budsjettansvar

Kommunen sitt rekneskap og budsjett er delt inn i sektorar, som følgjer den politiske organiseringa av kommunen. Inndelinga er slik:
- Hovudansvar 1, formannskapet (budsjettansvar 1000-1999)
- Hovudansvar 2, oppvekstutvalet (budsjettansvar 2000-2999)
- Hovudansvar 3, helse- og omsorgsutvalet (budsjettansvar 3000-3999)
- Hovudansvar 4 og 5, teknisk, miljø- og kulturutvalet (budsjettansvar 4000-5999)

Den enkelte tenestemann/-kvinne sitt ansvarsnummer følgjer av kommunen sin kontoplan. Sektorleiarane har første budsjettansvaret på kvart hovudansvar (1000, 2000, 3000, 4000 og 5000). 

2.5 Fullmakter til einingsleiarane

Med nokre få unntak har einingsleiarane kommunedirektøren sine fullmakter for sine einingar. Unnataka er desse fullmaktene som ikkje er delegerte ut:

Generelt
-
Innkjøp og bestillingar knytt til datautstyr, telefoni, forsikring, annonsering og marknadsføring
- Oppgåver som servicetorget (v/organisasjonssjefen) har ansvaret for.

Spesielt
-
Tildeling av spesialpedagogiske tiltak i barnehagane.

Den enkelte einingsleiar sine fullmakter følgjer av kommunen sitt delegasjonsreglement. I tillegg har einingsleiarane eigne instruksar.