Intern telefonliste
Namn Telefonnummer Funksjon/avdeling
A
Aktivitetssenteret (Anna Karin Hansen) 979 91 034
Annekset 953 08 401 Sjå barnevern
ARKIV
- Søreide, Sissel Hauge 979 91 044 Arkivleiar
- Vereide, Maren Elise 979 91 041
AUSTRHEIM BARNEHAGE 57 86 62 20 Privat barnehage
- mobil 947 82 137
B
Bakkelidgrenda barnehage 958 09 045 Privat barnehage
BARNEVERNTENESTA
- Ynnesdal, Gerd 977 77 389 Leiar for barneverntenesta
- Almenning, Janne 947 91 641 Barnevern
- Rye, Tonje 913 93 577 Barnevern
- Rønnekleiv, Liv 411 71 022 Barnevern
- Svidal, Irene 979 91 063 Barnevern-HBT (heimebasert tiltak)
- Ulvedal, Marita 979 91 062 Barnevern-HBT (heimebasert tiltak)
- vakttlf barnevern (utanom opningstid) 459 76 206 (felles for Gloppen, Eid og Stryn)
BEDRIFTSHELSETENESTA
- Olsen, Siv Nord 407 25 147
Biblioteket Sjå Gloppen folkebibliotek
BREGNETUNET 979 91 036 Bufellesskap for eldre
BREIM SKULE
- personalavd 990 85 446
- inspektør 906 19 713
- rektor 909 21 368
- Sfo 990 85 442
BREIM BARNEHAGE
- styrar 468 73 568
- styrarass. 908 06 744
- avd Vora 468 39 484
- avd Eggenipa 468 81 368
- avd Snønipa 468 48 726
- avd Skjorta 468 95 470
- avd Dunheia 468 48 953
BYRKJELOTUNET 908 50 287 Bufellesskap for eldre
BUSTADKONSULENT 404 30 604
D
Delta (Mariann B. Skaaden) 979 91 047 (97141619 privat) Tillitsvald
E
Ergoterapi Sjå fysioterapi
F
FAGFORBUNDET I GLOPPEN 979 91 046
Feiar Sjå Teknisk avd
Flyktningetenesta 994 43 982 Fagleiar
Fossheim, Birte 924 77 248 Rådgjevar
FRISKLIVSSENTRALEN 991 57 962 Tlf betjent mån-fred
FRITIDSLEIAR 917 03 477
Frivillegsentral Sjå Gloppen Frivilligsentrral
Fure, Jan Kåre 476 21 981 Rådmann
FURUBU (bufellesskap) 941 58 748 Konstituert leiar, Synnøve Grov
FYSIOTERAPI / ERGOTERAPI
- Andenes Margot 958 28 896 Leiar fysio/ergo
- Akse, Janne (vikar tom 30/6-19) 906 46 725 Fysioterapeut (fri tysd/onsd/fred)
- Eide, Guro Stemland 951 82 953 Fysioterapeut (fri tysdag)
- Felde Jannike 991 57 962 Fysioterapeut
- Lerpold, Kristin 905 68 666 Fysioterapeut (fri ons/fred)
- Reed, Randi 959 37 747 Ergoterapeut
- Stubbhaug Malin 958 43 940 Fysioterapeut
- Sunde, Terese 906 16 357 Fysioterapeut(fri onsd partalsv)
- Sætren, Hilde Olave 951 84 735 Ergoterapeut-hørsel/syn (fri ons)
- Turnus 951 82 953 Fysioterapeut
G
Gimmestad, Gunhild 916 40 696 Helse- og omsorgssjef
Gloppen Avløysarlag 57 00 92 65 Næringshagen
- mobil 970 12 187
GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK 400 33 721
- biblioteksjef 400 35 310
- Byrkjelo filial 400 35 770
GLOPPEN FRIVILLIGSENTRAL 921 20 505
Gloppen kino 913 36 862
Gloppen komm. kjøken 992 42 807 (ope for tlf kl 07:30-14:30)
GLOPPEN KULTURSKULE
- rektor 474 78 823
- inspektør 474 78 702
- musikkterapeut (Simona Fraas Johnsen) 909 64 941
GLOPPEN OPPLÆRINGSSENTER
- Sonja Jordanger Loen 990 85 505 Rektor
- personal avdeling 990 85 549
- inspektør 990 85 517
GLOPPEN OMSORGSSENTER, sentralbord 57 88 38 00 Ope 08.00-15.45
- 1. ETG ETTER KL 15:45 57 86 79 60
- Iren Knutsen Utheim 917 03 443 Avd leiar 1. etg.
- 2.ETASJE, ORETEIGEN 57 86 79 70
- Cecilie M. Helgheim 472 60 601 Avd leiar 2. etg.
GLOPPEN UNGDOMSSKULE 474 86 929
- rektor 418 03 716
- rådgjevar / inspektør 474 87 148
- inspektør 991 09 757
GOTATUNET 993 09 768
GOTATOPPEN
- Eva Kristin Rønnekleiv 488 94 818 Einingsleiar Gotatoppen
- avd Plassen 979 91 037
- avd Bregnetunet 979 91 036
- avd Lyngtunet 979 91 035
H
HEIMETENESTA BREIM 57 86 83 92
- Elsa Hjorteset 947 90 621 Einingsleiar
- ansvarsvakt 1 909 72 520
HEIMETENESTA HYEN
- Oddrun Ommedal 957 78 772 Einingsleiar
- ansvarsvakt 1 950 76 501
- ansvarsvakt 2 400 39 892
HEIMETENESTA SANDANE
- Kari-Ann Krogh 970 26 442 Einingsleiar
- ansvarsvakt 1 992 60 313
- ansvarsvakt 2 900 14 411
HELPDESK - NORDFJORDNETT 950 06 015 Ikt-Nordfjordnett
HELSE- OG OMSORGSSJEF 916 40 696
- Austrheim, Ane Merete 990 99 495 Sakshansamar helse (startar i august)
- Lothe, Anita 941 68 563 Rådgjevar helse
HELSESTASJONEN
- Aa, Gerd Heimseter 979 91 076 Leiande helsesøster
- Børset, Henny Klakegg 979 91 075 Helsesøster
- Fjellestad, Britt Elin 979 91 074 Helsesøster
- Gimmestad, Margot 979 91 077 Helsesøster
- Helle Gunnhild 404 33 961 Helsesøster
- Kleppenes, Oddny 979 91 108 Jordmor
HOVEDVERNEOMBUD (Kåre Risholm) 482 53 860 /950 80 124 Kontortid: månd og tors 12.00-14.00
Hukommelsesteam 959 37 747 (onsdag)
HYEN BARNEHAGE 400 33 782
HYEN SKULE
- rektor 458 73 989
- administrasjon 458 71 161
I
IT -AVD
- Kjøde, Vidar 404 13 324 Leiar Ikt avd
- Shrama, Eelco 979 91 050 It konsulent
J
Jordmor Sjå under helsestasjon
K
Kandal, Steinar 404 30 604 Bustadkonsulent
Kino Sjå Gloppen kino
Kommunekassa Sjå økonomiavdeling
- Haugset, Åslaug 910 06 182
- Kornberg, Beate 416 39 230 Rådgjevar for samfunnsutvikling
Kulturskule Sjå Gloppen kulturskule
Kyrkjeverje (Audun Mundal) 57 86 56 16 Kyrkjeverje
- mobil 911 77 823
L
LANDBRUKSKONTORET 57 88 38 00 Heradshuset
- Alme, Trine 979 91 048 Landbrukssjef
- Hauge, Anne Berit 979 91 049 Utmarksforvaltar
- Ravnestad, Åse Marie 979 91 051 Konsulent
- Reed, Bernt 979 91 052 Fagkonsulent jordbruk
LEGEKONTORET 57 88 44 40 Stengt frå 12:30 til 13:30
Legevakt etter kontortid 57 86 57 00
- nasjonalt legevaktsnummer 116 117
- akutt hjelp 113
LYNGTUNET 979 91 035 Sjå Gotatoppen
LØKJATUNET 957 78 772 Bufellesskap for eldre
M
MILJØARBEIDARTENESTA
- Solheim, Siri Merethe 459 73 218 Einingsleiar Miljøarbeidartenesta
- Myklebusttunet 404 30 717
- avd Solsikka 909 73 971
- Nordåsen 44 474 75 019
- Åsateigen 459 73 218
- Åsavegen 994 65 971
- Hestenes, Synnøve 40438448 Avd leiar Myklebusttunet, Nordåsen 44, Uteteamet, Åsavegen
- Vakttlf uteteam 456 31 562
MONA BARNEHAGE
- styrar 970 95 123
- styrarassistent 415 85 499
- avd. Askeladden 414 76 056
- avd. Bukkene Bruse 414 77 506
- avd. Gul 954 20 759
- avd. Raud 957 02 471
- avd. Rødhette 952 83 092
- avd. Tommeliten 992 65 153
Musikkerrapeut sjå Gloppen kulturskule
N
NAV Gloppen 55 55 33 33
NORDSTRANDA BARNEHAGE 57 86 93 81 Privat barnehage
- mobil 954 64 034 Turtelefon
NORDSTRANDA SKULE
- inspektør 958 69 279
- personalrom 476 70 976
- rektor 958 69 279
- sfo 991 55 797
NORDÅSEN 44 474 75 019 Bustader (Miljøarbeidertenesta)
Norsk Landbruksrådgjeving Sogn og Fjordane 57 86 95 00 Privat selskap
NYGÅRD BARNEHAGE 477 52 242 Privat barnehage
- styrar 905 87 216 Styrar
NÆRINGSSJEF 480 40 825
O
Ommedal, Tove Hanne 930 93 933 Prosjektleiar Språkkommune
Omsorgssenter Sjå Gloppen omsorgssenter
Oppvekstsjef (Per Arne Strand) 957 78 875 Oppvekstsjef
Ordførar (Leidulf Gloppestad) 977 86 989
Organisasjonssjef (Geir Liavåg Strand) 951 91 753
P
PERSONAL
- Lilletvedt, Rita 952 44 918 Personalansvarleg
PPT 57 88 38 00
- Nødset, Hilde 979 91 071 Leiar
- Berg, Elise 468 34 391 Rådgjevar (team for tidleg innsats)
- Sekretær 979 91 078
- Devik, Margit 979 91 079
- Grunsven, Els Van 468 34 139 Spesialpedagog
- Hope, Sølvi Espeland 906 56 070 PPT-måndagar
- Høyland, Jorun 913 81 172
PSYKISK HELSE
- Grov, Synnøve 977 06 875 Konstituert leiar
- Hansen, Anna Karin W. 979 910 34 Dagtilbodet
- Ommedal, Tone Merethe 481 70 890
- Osa, Nina 990 28 040
- Ramslien, Remi 951 57 673
- Vereide, Gro 952 51 465
R
REETUNET 954 55 092 Bufellesskap for eldre
REINHALD
- Randi Kristin Liaset 406 99 374 Driftsleiar
Renseannlegg, Byrkjelo
Revisor Sjå økonomiavdeling
Rygg barnehage 940 84 914 Privat barnehage
Rønningen, Kjersti 917 03 477 Fritidsleiar
Rådmann, Fure Jan Kåre 476 21 981
S
Sandane Næringshage 57 00 92 00 Privat selskap
SANDANE SKULE 990 94 920
- rektor 913 31 262
- inspektør 990 95 903
- sfo 907 18 194
SERVICETORGET 57 88 38 00
- Haugen, Siv Kvalsvik 57 88 38 00 Leiar servicetorget
- Hauge, Anvor 57 88 38 00 Konsulent
- Solheim, Margrete Anette 57 88 38 00 Konsulent (fri tysdag)
Sentralbord, Gloppen kommune 57 88 38 00
Sjukeheim Sjå Gloppen omsorgssenter
Skatt Sjå økonomiavdeling
Sosialkontoret Sjå NAV Gloppen
Språkkommune 930 93 933 Prosjektleiar - Tove Hanne Ommedal
Strand, Geir Liavåg 951 91 753 Organisasjonssjef
Strand, Per Arne 957 78 875 Oppvekstsjef
Sunde, Gunnvor 992 42 807 Kjøkkensjef GOS
T
Tannhelsetenesta 57 86 84 60 Fylkeskommunen
TEKNISK AVDELING 57 88 38 00
- Solhaug, Kjell Petter 995 17 295 Teknisk sjef
- Aurlien, Bjørn 979 91 054 Planleggar
- Bjørlo, Ann Mari 976 15 776 Leiar plan, byggjesak og oppmåling
- Brandsæter, Torbjørn (permisjon tom 14. august-19) 489 58 983 Rådgjevar byggjesak
- Eide, Bent Inge 950 53 609 Oppmåling
- Fossheim, Per Ove 975 70 583 Avd leiar for kommunal teknikk
- Kleppe, Runar 950 32 499 Brannsjef
- Kolseth, Odd Arne 995 60 228 Leiar eigedomsavdeling
- Lillegraven, Anne Lene 476 70 916 Oppmåling
- Mykland, Arne 979 91 053 Branningeniør
- Sivertsen, Lars Johan 456 38 277 Prosjektleiar
TEKNISK UTESEKSJON
- Skeistrand, Ivar Arne 950 66 211 Leiar teknisk uteseksjon
- Dyrnes, Daniel 995 97 197 Park- og baneansvarleg
- Eide, Geir 481 48 944 Renseannlegg, Byrkjelo
- Nes, Arild 917 36 617 Feiar
- Håheim, Olav 957 64 165
- Håvik, Geir 995 73 659 Renseannlegg, Byrkjelo
- Kvandal, Håvard 992 40 923
- Niiranen, Even 992 46 996
- Solheim, Magnar 957 64 166
TEKNISK VAKTTELEFON 913 85 222
TRIVSELSHAGEN
- Kroken, Ola Tarjei 913 36 862 Dagleg leiar kultur
- Sundal, Øystein 906 34 853 Dagleg leiar idrett
- Kantine/kafe kultur 902 36 412
- Sårheim, Marita Kleppenes 976 12 255 Leiar kantine/kafe
- Trivselsbadet-service/kiosk 908 19 643
- Trivselsbadet-drift-idrett 954 12 695
- Trivselsh-vaktm-kultur 415 30 880
TRIVSELSHAGEN IKS
- Rygg, Anniken 416 24 470 Leiar drift Trivselshagen IKS
U
UTDANNINGSFORBUNDET 979 91 060 (torsdag)
V
VAKTMESTERTENESTE
- Aske, Sverre Nesdal 952 07 616 Driftsleiar bygg/eigedomsavd.
- Blad, Ivar 994 25 147 Vaktmester
- Holvik, Åge 918 18 456 Vaktmester omsorgssenter
- Kjørvik, Eivind 977 77 366 Vaktmester omsorgssenter
- Lothe, Arvid 469 82 788 Vaktmester
- Solli Leif-Petter 952 47 300 Vaktmester
- Aasen, Bjørn 57 86 98 18 /913 62 657 Vaktmester Hyen
W
Y
Ø
ØKONOMIAVDELING 57 88 38 00 Heradshuset
- Aspheim, Synnøve Hetle 948 08 016 Lønn
- Bjørnarheim, Ann Christin 979 91 043
- Bolstad, Randi Helle 979 91 039
- Skaaden, Mariann B. 979 91 047
- Storevik, Janne 979 91 011
- Trolldalen, Kristin 979 91 042 Faktura
- Tisthamar, Grete Liv 979 91 045 Lønn - fakt kommunale avgifter
- Rønnekleiv, Oddfrid 979 91 057 Skatt (fri tysdag fredag)
- Sunde, Haldor 57 87 48 19 Revisor Stryn (kontor her kvar onsdag, 57 88 38 00)
Å
ÅSAVEGEN 994 65 971 Avlastningsbustader
Åsateigen Sjå under Miljøarbeidertenesta