Eigarskapsmeldingar

Gloppen kommune som eigar - eigarmeldinga vert rullert kvart år

Del I av eigarmeldinga omhandlar i det vesentlege eigarstrategi der det kjem fram synspunkt og vurderingar av prinsipielle utfordringar, samfunnsansvar og etikk, korleis utøve kommunalt eigarskap samt regelverk knytt til habilitet – folkevalde i ulike rollar.

Del II av meldinga har omtale av kvart av selskapa som kommunen har eigarskap i og ei vurdering av framleis eigarskap. I tillegg er det utarbeidd oversikt over stiftingar der kommunen er medstiftar.

Del III viser ei oversikt over kommunale eigedomar og ei vurdering av framtidig eigarskap.

2020 (PDF, 674 kB)